مزایای وب سایت روبین اپ برای شهروندان:

روبین اپ خدمات را یکپارچه می کند. سازمان های دولتی، موسسات و سازمانهای خصوصی، گروههای مختلف و... می توانند خدماتی منسجم به مردم ارائه دهند و دیگر مردم بین سازمان ها و اداره ها سرگردان نخواهند بود از این رو همه با اتصال به یک نقطه به آنچه نیاز دارند دسترسی خواهند داشت. با روبین اپ مردم به فناوری جدید دسترسی می یابند و می توانند آموزش های رایانه ای ببینند بنابراین با این کار شکاف طبقاتی کاهش و حتی رفع می شود.

عضویت در خبرنامه ایمیلی

از جدیدترین مراسم های شهر باخبر شوید.

عضویت در خبرنامه پیامکی